WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE


Na terenie województwa łódzkiego obecnie zaangażowani jesteśmy w 8 projektów unijnych w siedmiu różnych placówkach oświatowych.
Pięć z nich to projekty zakładające poszerzenie podstawowych kompetencji u uczniów, takich jak czytanie ze zrozumieniem, skuteczne uczenie się i notowanie jak również podwyższenie kompetencji językowych. Mają także za zadanie podnieść poziom motywacji, chęci do nauki oraz wdrożenie nowoczesnych technik uczenia się i zapamiętywania.
Realizacja założonych celów była możliwa dzięki przeprowadzeniu serii szkoleń i warsztatów dla nauczycieli, którzy stali się trenerami programów Akademii Nauki - „Mądre Dziecko”, „Uczeń z Charakterem” oraz „Gimnazjalista z Klasą”i obecnie z powodzeniem prowadzą je w ramach zajęć dodatkowych, a także wdrażając elementy nowoczesnych technik edukacyjnych podczas swoich lekcji przedmiotowych.
Dzięki projektom szkoły zostały również wyposażone w nowoczesny sprzęt (tj. tablety, tablice interaktywne, etc.) dzięki czemu prowadzone zajęcia stały się bardziej atrakcyjne i ciekawsze, zarówno dla uczniów jak i prowadzących.
Salon Usług Edukacyjnych we wszystkich projektach sprawuje opiekę metodyczną, prowadząc warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, monitorując postępy i zapewniając wsparcie metodyczne, a także zapewniając profesjonalną kadrę trenerów prowadzących zajęcia językowe.

Szkoły biorące udział w projektach z Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Od czerwca 2014 roku jesteśmy również zaangażowani we współpracę przy projekcie ponad narodowym, realizowanym przez Zespół Szkół w Gałkowie Dużym, „Autostrada do Kariery”, którego podstawą było nawiązanie współpracy ze szkołą partnerską z innego kraju europejskiego. Szkoła ta funkcjonuje w tej relacji jako lider. Dzięki tej współpracy, szkoła w Gałkowie zyskała partnera z Wielkiej Brytanii – szkołę o podobnej strukturze, wielkości i położeniu, jednak od dłuższego czasu wykorzystującą nowoczesne metody nauczania, wspierania relacji z dziećmi i rodzicami oraz motywacji uczniów. Dzięki temu projektowi, zespół szkół w Gałkowie Dużym unowocześnił podejście do procesów edukacyjnych i wychowawczych, odświeżył metodykę nauczania oraz wprowadził innowacyjne procedury motywacyjne.
Salon Usług Edukacyjnych pełni w projekcie rolę wspierającą poszerzanie kompetencji językowych oraz kompetencji nauczania przy użyciu nowoczesnych metod pedagogicznych.


Od sierpnia 2014 roku Salon usług Edukacyjnych jest także zaangażowany w projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenie gminy Koluszki. Projekt ten zakładał utworzenie dwóch dodatkowych oddziałów przedszkolnych, a tym samym przyczynił się do realizacji Strategii Lizbońskiej – zapewnienia miejsc w placówkach przedszkolnych 90% dzieci z obszaru. Oprócz dofinansowania, projekt zakładał również poszerzanie podstawy programowej, by umożliwić dzieciom nabycie wiedzy z zakresu kluczowych umiejętności poznawania i komunikacji językowej, związanej z tym ekspresji kulturalnej i artystycznej, a zatem by umożliwić dzieciom rozwój ich naturalnych talentów. By to umożliwić, wszyscy nauczyciele biorący udział w projekcie zostali kompleksowo przeszkoleni i otrzymali programy kompleksowo wspierające dzieci w wieku przedszkolnym tak, by zapewnić im doświadczanie jak największej liczby bodźców stymulujących. Oprócz serii warsztatów i szkoleń dla nauczycieli, wsparcie otrzymali także rodzice dzieci biorących udział w projekcie – dzięki warsztatom z zakresu psychologii dziecka i technik wspierających jego rozwój, rodzice zostali wprowadzeni w świadomy proces wspierania dziecka w wieku przedszkolnym w jego potrzebach edukacyjnych. Dzięki projektowi dzieci zyskały także możliwość brania udziału w zajęciach językowych z języków angielskiego i hiszpańskiego, prowadzonych autorską metodą dualną – native speaker i lektor polski.
W powyższym projekcie Salon Usług Edukacyjnych odpowiada za szkolenie kadry przedszkolnej oraz prowadzenie warsztatów dla rodziców, sprawuje opiekę metodyczną, prowadząc warsztaty i konsultacje dla nauczycieli, monitorując postępy, a także prowadząc nowatorskie zajęcia językowo - artystyczne oraz naukowo - językowe w języku hiszpańskim i angielskim.

Oprócz angażowania się w projekty, w których beneficjentami są różnego rodzaju placówki oświatowe, sami również realizujemy projekt częściowo dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o nazwie „Przepis na sukces” - to kompleksowy projekt edukacyjno-językowy, wspierający uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi. Realizowany jest od października 2014 roku, a w jego skład wchodzą szkolenia i warsztaty zarówno dla zespołu nauczycielskiego jak i dla uczniów klas I-IV technikum gastronomicznego.
Kadra Salonu Usług Edukacyjnych dokonała całościowej analizy umiejętności uczniów oraz opracowała autorski program możliwości ich doskonalenia. Zakłada on wprowadzenie szeregu nowoczesnych metod z zakresu kompetencji społecznych i językowych, a także organizację zajęć dla uczniów zdolnych i utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery. Kompleksowe wsparcie otrzymali także nauczyciele Zespołu Szkół Gastronomicznych, którzy nie tylko przeszli szkolenie, dzięki któremu uzyskali dyplom trenera nowoczesnych technik edukacyjnych, ale także szereg warsztatów z zakresu psychologii uczenia się, dzięki czemu znacznie poszerzyły się ich kompetencje zawodowe.
Na obecnym etapie sprawujemy opiekę metodyczną nad projektem, prowadząc konsultacje z kadrą nauczycielską, monitorując postępy i zapewniając wsparcie metodyczne. Jesteśmy również odpowiedzialni za profesjonalną kadrę trenerów prowadzących zajęcia językowe i panele warsztatowe.